ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2014

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2014

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019

ប្រភព HK Global ឆ្នាំ ២០២០

ប្រភព HK Global ឆ្នាំ ២០២០

កិច្ចប្រជុំកំពូលលទ្ធកម្ម E-commerce ឆ្លងព្រំដែន Dongguan ឆ្នាំ 2021

កិច្ចប្រជុំកំពូលលទ្ធកម្ម E-commerce ឆ្លងព្រំដែន Dongguan ឆ្នាំ 2021

ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូឆ្នាំ 2023 (1)

ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូឆ្នាំ 2023

ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូឆ្នាំ 2023 (2)

ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូឆ្នាំ 2023