ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូ

បន្ទាប់ពីបីថ្ងៃបានចូលរួមពិព័រណ៍នៅទីក្រុងតូក្យូ យើងមានការយល់ដឹងថ្មីអំពីទីផ្សារជប៉ុន ហើយយើងបានជួបអតិថិជនម៉ាកក្នុងស្រុកជាច្រើន។

ដំណើរ​នេះ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ការ​ប្រមូល​ផល។

ការអញ្ជើញទៅពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូ (3)
ការអញ្ជើញទៅពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូ (1)
ការអញ្ជើញទៅពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិតូក្យូ (2)

ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ៣០-០៣-២០២៣